Alkohol och drogpolicy

Ammarnäs IFs alkohol och drogpolicy

Riktlinjer alkohol

 • Alkoholförtäring är inte tillåtet i Ammarnäs IFs lokaler.
 • Ingen alkohol får förtäras av någon under 18 år inom föreningens verksamhet.
 • Inga alkoldrycker ska förekomma bland vare sig våra ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar t ex under träningar och tävlingar eller resor till och från dessa. Eventuellt medföljande vårdnadshavare bör respektera gällande policy.
 • Vuxna, oavsett om vi verkar som ledare eller på annat sätt är aktiva i arrangemang som anordnads av föreningen, ska verka som förebilder när det gäller vårt uppförande.
 • I samband med Ammarnäs IFs arrangemang ska försäljning av alkoholdrycker till allmänheten inte ske i föreningens regi.
 • Tillfällen där personer över 18 år representerar Ammarnäs IF tillåts alkohol i måttlig mängd
  d v s så att vare sig deltagare eller föreningens rykte skadas.
 • Ammarnäs IF betalar inte för alkoholhaltiga drycker vid representation.

Riktlinjer tobak

 • Ammarnäs IFs föreningslokal Fjällro är rökfri
 • Ingen tobak får användas av någon under 18 år i anslutning till träning eller annan föreningsverksamhet
 • Våra företrädare eller ledare röker eller snusar inte inför våra barn och ungdomar.
 • Föreningsarbetet bedrivs i rökfria miljöer

Riktlinjer droger och doping

 • Narkotika och otillåtna dopingpreparat är förbjudet i alla dess former enligt svensk lag och så även inom all verksamhet som bedrivs av Ammarnäs if.

Handlingsplan

 • Om aktiva, ledare, tränare, styrelse, vårdnadshavare eller funktionärer inom Ammarnäs IF uppträder drog- eller alkoholpåverkade i samband med träning, tävling eller liknande skall denne lämna lokalen/platsen omedelbart. Om personen är under 18 år ska vårdnadshavare kontaktas.
 • Om bruk av alkohol och droger uppdagas ska Ammarnäs IFs ledare eller styrelse påtala detta och informera om att denna policy inte accepterar detta samt se till att kontakt tas med vårdnadshavare för barn under 18 år.
 • Vid upprepning av brott mot Ammarnäs IFs alkohol och drogpolicy får styrelsen ta ställning till ytterligare åtgärder såsom enskilda samtal, indragning av nycklar, kontakt med sociala myndigheter och avstängning.
 • Ansvaret för att dessa regler följs är i första hand styrelsens och för att få tyngd och hållbarhet i Ammarnäs IFs policy skall den lyftas fram vid årsmöten och gemensamma träffar samt att den ska finnas synlig på Fjällro samt på vår hemsida.
Scroll to top